Bugün - 8 Nisan 2020 Çarşamba
Foto Galeri
Video Galeri
Künyemiz
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.finikeakdeniz.com.tr Logo
FİNİKE
FİNİKE SPOR
DEMRE
KUMLUCA
ANTALYA
GÜNCEL
-
Antalya 20°°C
Haber Detayları

Geyikçi; Fi­ni­ke, sahte us­ta­lar­dan çok çek­ti

Mil­let İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Mus­ta­fa Ge­yik­çi proje ta­nı­tım top­lan­tı­sı­nda Coşkulu Kalabağa hitap etti. Geyikçi Yaptığı Konuşmada; ‘Fi­ni­ke, sahte us­ta­lar­dan çok çek­ti. O def­ter ka­pan­dı artık’ diyor. Ge­ri­ye dön­mek is­te­mi­yor.

FİNİKE Haberi - 19 Mart 2019 Salı - 17:05
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...

Fi­ni­ke; Atı­lım yap­mak is­ti­yor. Ge­liş­mek is­ti­yor. İş is­ti­yor, aş is­ti­yor. Güven için­de, hu­zur­lu bir yaşam is­ti­yor. Dü­rüst­lük is­ti­yor, ahlak is­ti­yor.”

SAH­NE­DE SÜRPRİZ DES­TEK
31 Mart Yerel Se­çim­ler 2019 kap­sa­mın­da An­tal­ya’da da aday­lar fark­lı yol­lar­la hem­şeh­ri­le­ri­ne ulaş­ma­ya ça­lı­şır­ken, bu sü­re­cin en vaz­ge­çil­mez un­sur­la­rın­dan biri olan özel bes­te­ler ile der­le­nen, müzik lis­te­le­ri de dik­kat çe­ki­yor. Fi­ni­ke’nin ge­le­ce­ği­ni şe­kil­len­di­recek pro­je­le­riy­le hem­şeh­ri­le­ri­nin kar­şı­sı­na geçen Mil­let İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Mus­ta­fa Ge­yik­çi, kendi adına bes­te­le­nen ve Onur Akın ta­ra­fın­dan ses­len­di­ri­len şar­kı­sıy­la alan­da ya­şa­nan coş­ku­lu an­la­ra ev sa­hip­li­ği yaptı. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Mu­hit­tin Böcek’in de ka­tı­lı­mıy­la, Fi­ni­ke’de ka­pa­lı spor sa­lo­nu önün­de­ki alan­da ger­çek­leş­ti­ri­len proje ta­nı­tım top­lan­tı­sı, ünlü sa­nat­çı Onur Akın’ın şarkı son­ra­sı sah­ne­ye çık­ma­sıy­la renk­li ve coş­ku­lu anlar ya­şat­tı. Alanı dol­du­ran bin­ler­ce Fi­ni­ke­li, sürp­riz kar­şı­sın­da şaş­kın­lık­la­rı giz­le­me­ye­rek, te­za­hu­rat­lar­la mut­lu­luk­la­rı­nı ifade etti. Mil­let İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ge­yik­çi, yap­tı­ğı ko­nuş­ma ile coş­ku­yu art­tır­dı.

40 YIL­DIR TURİZMDEN PAY AL­MA­YAN TEK İLÇE
Mil­let İtti­fa­kı Fi­ni­ke Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Mus­ta­fa Ge­yik­çi, proje ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, il­çe­nin tu­rizm­den 40 yıl­dır pay ala­ma­dı­ğı­nı ifade ede­rek, ba­tak­ha­ne tar­zın­da eğ­len­ce an­la­yı­şı ile tu­rizm ya­pıl­dı­ğı­nın sa­nıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Yıl­lar­dır Fi­ni­ke’nin yan­lış yö­ne­til­di­ği­ni söy­le­yen Ge­yik­çi, “Liman yük ge­mi­le­ri,tu­ris­tik tek­ne­ler­le dolup ta­şar­dı. Halk her akşam li­ma­na akın eder­di. Ma­hal­le iç­le­rin­de pan­si­yon­lar açıl­ma­ya, evler pan­si­yon­la­ra dö­nüş­me­ye baş­la­mış­tı. Fi­ni­ke ta­rı­mı­nı ve tu­riz­mi­ni ge­liş­ti­ri­yor ve iler­li­yor­du. Fi­ni­ke’de huzur ve güven ha­kim­di. Halk mut­luy­du. Ka­pı­sı­nı ki­lit­le­mez­di. Fi­ni­ke yo­lun­da dolu diz­gin gi­di­yor­du. İlçe­miz bu üs­tün­lü­ğü­nü ma­ale­sef 90 lı yıl­lar­dan iti­ba­ren kay­bet­me­ye baş­la­mış ve bugün he­pi­mi­zin şi­ka­yet et­ti­ği nok­ta­ya gel­miş­tir. Tu­rizm ihmal edil­miş ge­ri­ye gi­dil­miş­tir. Tarım ihmal edil­miş, ti­ca­re­ti de ihmal edil­miş­tir. Eği­ti­mi ihlal edil­miş, halk ka­de­riy­le baş­ba­şa bı­ra­kıl­mış­tır. Kemer, Kum­lu­ca, Kaş, Demre hamle üze­ri­ne hamle ya­per­ken Fi­ni­ke’yi yö­ne­ten­ler adeta sey­ret­miş­ler­dir” dedi.

YAN­LIŞ YÖNETİLDİ
Ge­yik­çi söz­le­ri­ne şöyle devam etti; “Fi­ni­ke Be­le­di­ye’sini iş ha­nı­na sak­la­yıp, zevki sefa için­de günü gün eden, ba­tak­ha­ne kül­tü­rü eğ­len­ce yer­ler­le­riy­le, tu­riz­mi ge­ti­re­ce­ği­ni sanan an­la­yış, Fi­ni­ke’mize bu hak­sız­lı­ğı yap­mış­tır. Hem de her de­fa­sın­da, fark­lı bir par­ti­den aday ola­rak döne döne yap­mış­tır. Halk bunu far­ket­ti ve bu gi­di­şe, geçen se­çim­ler­de dur dedi. Kır­mı­zı kart gös­ter­di. Saha dı­şı­na çı­kar­dı. Ya­kam­dan düş artık dedi ve dü­şür­dü. Bil­di­ği­niz gibi bu se­çim­ler­de bir başka par­ti­den tek­rar or­ta­ya çıktı. Ken­di­ni Usta, Ef­sa­ne ilan etti. ‘Fi­ni­ke, sahte us­ta­lar­dan çok çek­ti. O def­ter ka­pan­dı artık’ diyor. Ge­ri­ye dön­mek is­te­mi­yor. Fi­ni­ke; Atı­lım yap­mak is­ti­yor. Ge­liş­mek is­ti­yor. İş is­ti­yor, aş is­ti­yor. Güven için­de, hu­zur­lu bir yaşam is­ti­yor. Dü­rüst­lük is­ti­yor, ahlak is­ti­yor.”

PRO­JE­LER FİNİKE’YE CAN SUYU OLA­CAK
Son ola­rak, su­nu­lan pro­je­le­rin, Fi­ni­ke’nin ge­le­ce­ği­ni şe­kil­len­di­re­ce­ği­ni söy­le­yen Mus­ta­fa Ge­yik­çi, “Bu pro­je­ler, şirin il­çe­mi­ze can suyu ola­cak­tır. Çift­çi­mi­ze, Es­na­fı­mı­za, Öğ­ren­ci­mi­ze, Ça­lı­şan ve Ev Ka­dın­la­rı­mı­za, ço­cuk­la­rı­mı­za, Genç­le­ri­mi­ze, Yaş­lı­la­rı­mı­za rahat bir nefes al­dı­ra­cak­tır. Bu pro­je­le­ri­mi­zi, siz­ler­le iyice ol­gun­laş­tır­dık­tan sonra uy­gu­la­ma­ya ko­ya­ca­ğız. Ka­ra­rı, siz de­ğer­li hem­şe­ri­le­ri­miz ve­recek. San­dık­ta son sözü siz söy­le­ye­cek­si­niz. Sen ben yok! Biz varız. Biz, bir­lik­te ya­pa­rız” diye ko­nuş­tu.

 
Anahtar Kelimeler:Mil­let, İtti­fa­kı, Be­le­di­ye, Baş­kan, Adayı, Mus­ta­fa, Ge­yik­çi, proje, t,
Kaynak / Editör: FA - Mahir ÇevirenOkunma Sayısı: 636
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer FİNİKE Haberleri
ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI GÖREVE BAŞLADI
DUBLE YOL YAPILIRSA FİNİKE PORTAKALI FOTOĞRAFTA KALIR
Fİ­Nİ­KE 1’İNCİ DE­RE­CE­DE DEP­REM BÖL­GE­Sİ

Fİ­Nİ­KE 1’İNCİ DE­RE­CE­DE DEP­REM BÖL­GE­Sİ
FİNİKE'DE TİYATROYA YOĞUN İLGİ
BAŞKAN GEYİKÇİ, ÇİFTÇİ İLE BERABER DON NÖBETİ TUTTU...
FEN LİSESİ NEDEN YAPILAMADIĞI SORUSU
ÇOCUK TİYATROSU İLGİYLE İZLENDİ
Diğer Başlıklar

FİNİKE DEVLET HASTANESİNDE İLK!
ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI GÖREVE BAŞLADI
DUBLE YOL YAPILIRSA FİNİKE PORTAKALI FOTOĞRAFTA KALIR
Fİ­Nİ­KE 1’İNCİ DE­RE­CE­DE DEP­REM BÖL­GE­Sİ
FİNİKE'DE TİYATROYA YOĞUN İLGİ
BAŞKAN GEYİKÇİ, ÇİFTÇİ İLE BERABER DON NÖBETİ TUTTU...
FEN LİSESİ NEDEN YAPILAMADIĞI SORUSU
ÇOCUK TİYATROSU İLGİYLE İZLENDİ
FİNİKE SON BEŞ YILDA EN ÇOK YATIRIM ALAN İLÇE
İhale İlanları

Yazarlar 
Hava Durumu ( Antalya )
Bugün
11°°C - 20°°C
Perşembe
14°°C - 19°°C
Cuma
13°°C - 19°°C
Cumartesi
12°°C - 22°°C
Namaz Vakitleri ( Antalya )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı

8 Nisan 2020 Çarşamba
Tarihte Bugün
1924 - Şer'iye mahkemeleri kaldırıldı.
1763 - Koca Rag?p Pa?a'n?n vefat?
1826 - Nusretiye Camii aç?ld?.
2006 - Sa?l?k Haftas?-Ya?murlar
Günün Sözü
"Ya yıldızların Her biri bir mühendistir veya onları yapan bir mühendis vardır!.."
()
Arşiv Arama
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,33ms